Preskočiť na hlavný obsah
Doprava nad 80 EUR je v rámci Európy ZDARMA.
  • English
  • slovenčina
  • Deutsch

Zásady ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajovtshirtbazar.shop momentálne funguje na serveri v Maďarsku a Prevádzkovateľ je aj právnická osoba registrovaná v Maďarsku.Prevádzkovateľ prevádzkuje službu v súlade s maďarskými zákonmi a etickými normami. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov potrebných na identifikáciu pri používaní našej webovej stránky je v súlade s aktuálnymi maďarskými nariadeniami o ochrane údajov (zákon CXII z roku 2011 - Infotv., zákon C z roku 2000 - zákon o účtovníctve, zákon CVIII z roku 2001 - Ekertv.), v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie č. 2016/679.

Prevádzkovateľ tshirtbazar.shop týmto informuje návštevníkov webu o postupoch pri správe osobných údajov, o organizačných a technických opatreniach prijatých na ochranu údajov, ako aj o právach návštevníkov v tejto súvislosti a možnostiach ich presadzovanie. Informácie o správe údajov Emler Bt. sú priebežne dostupné na https://tshirtbazar.shop/pages/privacy-policy. Emler Bt. si vyhradzuje právo tieto informácie kedykoľvek zmeniť. Emler Bt. o akýchkoľvek zmenách okamžite informuje svojich zákazníkov.Definície
V súvislosti so správou údajov a ochranou údajov vznikajú nasledujúce pojmy, ktoré majú nasledujúci význam:

1.1 dotknutá osoba: každá fyzická osoba identifikovaná alebo – priamo či nepriamo – identifikovaná na základe osobných údajov;

1.2 osobné údaje: údaje, ktoré možno spájať s dotknutou osobou – najmä meno, identifikačné označenie dotknutej osoby a jedna alebo viacero informácií charakteristických pre jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu – napr. ako aj akékoľvek závery o dotknutej osobe, ktoré možno z údajov vyvodiť;

1.3 súhlas: dobrovoľné a rozhodujúce vyhlásenie vôle dotknutej osoby, ktoré je založené na primeraných informáciách a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - v plnom rozsahu alebo pokrývajúci určité operácie;

1.4 protest: vyjadrenie dotknutej osoby, ktorá namieta nakladanie s jej osobnými údajmi a žiada ukončenie správy údajov alebo vymazanie spracúvaných údajov; 1.5 prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá samostatne alebo spoločne s inými určuje účel správy údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa správy údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo ich dáva realizovať prostredníctvom údajov spracovateľa, ktorý zadal;

1.6 správa údajov: bez ohľadu na použitý postup akákoľvek operácia vykonaná s údajmi alebo súborom operácií, vrátane najmä zhromažďovania, zaznamenávania, zaznamenávania, organizácie, uchovávania, zmeny, používania, dotazovania, prenosu, zverejňovania, koordinácie alebo spojenia, uzamknutie, vymazanie a zničenie, ako aj zabránenie ďalšiemu použitiu údajov, zhotovenie fotografií, zvukových alebo obrazových záznamov a zaznamenanie fyzických charakteristík vhodných na identifikáciu osoby (napr. odtlačok prsta alebo dlane, vzorka DNA, snímka dúhovky);

1.7 prenos údajov: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane;

1.8 vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je možné;

1.9 označovanie údajov: poskytnutie údajov identifikačným znakom na účely ich rozlíšenia;

1.10 blokovanie údajov: poskytnutie údajov identifikačným znakom za účelom obmedzenia ich ďalšieho spracúvania natrvalo alebo na určitú dobu;

1.11 zničenie dát: úplné fyzické zničenie dátového nosiča obsahujúceho dáta;

1.12 spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na spôsob a nástroj použitý na vykonávanie operácií, ako aj miesto aplikácie, za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch;

1.13 spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, prípadne organizácia bez právnej subjektivity, ktorá spracúva údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom – vrátane uzatvorenia zmluvy na základe ustanovení zákona;

1.14 dátový súbor: súhrn údajov spravovaných v jednom registri;

1.15 tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dotknutou osobou, prevádzkovateľom alebo spracovateľom údajov;

1.16 Štát EHP: na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi členským štátom Európskej únie a iným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj štátom, ktorého občanom je Európska únia a jej členské štáty a štát, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má Európan rovnaké právne postavenie ako občan zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore;

1.17 tretia krajina: každý štát, ktorý nie je štátom EHP.

1.18 Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto informáciách, je potrebné vykladať v zmysle definovanom v Infotv.

2. Meno prevádzkovateľa údajov

Meno: Emler Bt.

Adresa: 3534 Miskolc, Mária utca 32. fszt. 2.

Daňové číslo: 22192390-2-05

IČO: 05-06-017408

Webstránka: tshirtbazar.shop3. Princípy správy údajov

3.1 Osobné údaje je možné spracúvať len na konkrétne účely, za účelom uplatnenia práv a plnenia povinností. Vo všetkých fázach správy údajov musí byť splnený účel správy údajov, zber a správa údajov musí byť spravodlivá a zákonná.

3.2 Spracúvať možno len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu účelu správy údajov a vhodné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje je možné spracúvať len v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

3.3 Na stránke tshirtbazar.shop môžu nakupovať iba osoby staršie ako 18 rokov!

3.3 Údaje poskytnuté na používanie služby na webovej stránke sú spracovávané s vaším dobrovoľným súhlasom. Keď zadáte objednávku prostredníctvom e-mailu, dávate nám súhlas na spracovanie údajov v nej uvedených. Takto poskytnuté údaje sú nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednaných produktov k Vám. Ak nám neudelíte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov alebo svoj súhlas odvoláte, nebudeme môcť vašu objednávku splniť.

Emler Bt. - Infotv. v súlade s jeho ustanoveniami – spracúva osobné údaje ak

3.3.1 dotknutá osoba s tým súhlasí.

3.3.2 Ak boli osobné údaje zhromaždené so súhlasom dotknutej osoby, Emler Bt.

3.3.2.1 za účelom splnenia príslušnej zákonnej povinnosti, príp

3.3.2.2 za účelom uplatnenia oprávneného záujmu Emler Bt. alebo treťou stranou, ak je uplatnenie tohto záujmu úmerné obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov, môže byť spracúvaný bez ďalšieho samostatného súhlasu a tiež po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

3.3.3 V súdnom alebo úradnom konaní začatom na žiadosť alebo podnet dotknutej osoby sa s osobnými údajmi potrebnými na vedenie konania predpokladá súhlas dotknutej osoby a v ostatných prípadoch začatých na základe žiadosti dotknutej osoby sa predpokladá súhlas dotknutej osoby.

3.4 Emler Bt. upozorňuje tých, ktorí mu údaje poskytujú, že ak neposkytnú svoje osobné údaje, poskytovateľ údajov je povinný získať súhlas dotknutej osoby.

Osoba poskytujúca údaje je výlučne zodpovedná za primeranosť poskytnutých údajov. Poskytnutím svojej e-mailovej adresy spotrebiteľ zároveň preberá zodpovednosť za to, že všetku zodpovednosť súvisiacu s objednávkami uskutočnenými z uvedenej e-mailovej adresy nesie výlučne zákazník, ktorý e-mailovú adresu použil.4. Rozsah spracúvaných osobných údajov, účel, právny titul a doba zaznamenávania údajov:

4.1 Identifikátory a súbory cookie zaznamenané pri návšteve webovej stránky:

Pri prezeraní webovej stránky sa automaticky zaznamenáva začiatok a koniec návštevy používateľa a v niektorých prípadoch – v závislosti od nastavenia počítača používateľa – typ prehliadača a operačného systému. Systém z týchto údajov automaticky generuje štatistické údaje. Prevádzkovateľ tieto údaje nespája s osobnými údajmi.

Obdobie správy údajov: Údaje prehliadania a ID relácií sa automaticky vymažú, keď opustíte webovú stránku.

4.2 Údaje spracovávané v súvislosti s objednávkou:

Rozsah spracovávaných údajov:

. Priezvisko a meno

b. Emailová adresa

c. Telefónne číslo

d. Doručovacie meno a adresa, telefónne číslo kontaktné údaje (potrebné pre doručenie objednaného produktu)

e. Fakturačné meno a adresa, telefónne číslo, kontaktné údaje (potrebné pre vystavenie faktúry)

f. V prípade právnických osôb DIČ (potrebné pre vystavenie faktúry)

Účel správy údajov: zaznamenávanie a rozlišovanie nákupov, vybavovanie sťažností zákazníkov, uľahčovanie a plnenie objednávok, kontakt so zákazníkmi

Právny základ pre správu údajov: súhlas dotknutej osoby, zákonná povinnosť

Forma správy údajov: formát .eml (email).

Miesto správy údajov: Emler Bt. server, ktorý doručuje korešpondenciu súvisiacu so službou na webovej stránke tshirtbazar.shop.

Lehota na správu údajov: 5 rokov z dôvodu zákonnej účtovnej povinnosti, prípadne odvolania súhlasu.

Doba uchovávania údajov: maximálne 10 rokov.

Prenos údajov: Doručovacie meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa doručovacej spoločnosti v závislosti od formy doručenia. Fakturačné údaje sa prenášajú poskytovateľovi služby, ktorý vystavil elektronickú faktúru.

Prenos údajov do krajiny mimo EÚ: Emler Bt. prevádzkuje internetový obchod na tshirtbazar.shop prostredníctvom aplikácie Shopify a jeho korešpondenciu vybavuje prostredníctvom služby Gmail spoločnosti Google LLC.

Príslušné záruky: Spoločnosti Google LLC a Shopify Inc. sú obe členmi rámcovej dohody EÚ-US Privacy Shield, ktorá dokazuje, že ich činnosti sú v súlade s usmerneniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

O úpravu a vymazanie údajov je možné požiadať písomne ​​e-mailom na adrese info@tshirtbazar.shop (profilogo@profilogo.hu).

5. Obsah

5.1 tshirtbazar.shop nepreberá zodpovednosť za svoje predchádzajúce stránky, ktoré už boli vymazané, ale boli stále archivované pomocou internetových vyhľadávacích programov. Prevádzkovateľ vyhľadávacej stránky musí zabezpečiť ich odstránenie.

5.2 HTML kód portálu dostupný na adrese tshirtbazar.shop obsahuje aj odkazy na a z externého servera nezávislého od Emler Bt. Poskytovatelia týchto odkazov sú schopní zhromažďovať údaje o používateľoch vďaka priamemu pripojeniu k ich serveru.

5.3 Externý poskytovateľ služieb pomáha pri nezávislom meraní návštevnosti webových stránok a iných údajov webovej analýzy (Google Analytics).

Takzvaný Google Analytics používa „cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu návštev vašich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o návšteve vašej webovej stránky sa zvyčajne odosielajú na server Google v Spojených štátoch a tam sa ukladajú. Google skráti Vašu IP adresu, ale len v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch systém odošle úplnú IP adresu na server Google v Spojených štátoch a tam ju skráti. Prevádzkovateľovi webovej stránky vo vašom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality a na zostavenie správ o aktivitách vykonávaných na webovej lokalite, ako aj na to, aby prevádzkovateľovi webovej lokality ponúkla ďalšie služby súvisiace s používaním webovej lokality. a internet. IP adresa prenášaná adresou vášho prehliadača nie je prepojená spoločnosťou Google s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete zablokovať zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov spoločnosťou Google (súbory cookie a IP adresa) stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Namiesto zásuvného modulu alebo v prehliadačoch mobilných zariadení kliknite na tento odkaz a nainštalujte blokovací súbor cookie, ktorý ďalej zabráni zhromažďovaniu údajov v rámci služby Google Analytics na tejto webovej stránke. Blokovanie zostane v platnosti, kým nevymažete jeho súbor cookie. Ak bol súbor cookie odstránený, všetko, čo musíte urobiť, je znova kliknúť na odkaz. Viac informácií o podmienkach používania a zásadách ochrany údajov služby Google Analytics nájdete na nasledujúcich stránkach:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.com/privacy?hl=sk

https://www.google.com/privacy?hl=sk-HU

Správca údajov môže poskytnúť podrobné informácie o správe nameraných údajov, ktoré sú k dispozícii na: https://www.google.com/analytics.

5.4 Za účelom poskytovania prispôsobenej služby poskytovateľ služieb ukladá na počítač používateľa malý dátový balík, takzvaný súbor cookie. Cookies sú textové súbory, ktoré nám umožňujú poskytnúť vám maximálne pohodlie pri návšteve našej webovej stránky. Súbor cookie obsahuje jasnú kombináciu písmen a číslic, ktorá identifikuje prehliadač, ktorý používate. Tieto súbory cookie sú vo vašom počítači uložené iba dočasne a na náš server sa prenesú iba vtedy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies používame najmä na jednorazové aktivity, ktoré sa neukladajú na váš pevný disk a po zatvorení prehliadača alebo v prípade, že určitú dobu na stránke nič neurobíte, sa okamžite vymažú.

Používateľ môže vymazať súbor cookie zo svojho počítača alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby zakázal používanie súborov cookie.

Súbory cookie uložené vo vašom počítači si môžete prezerať a mazať a kontrolovať ich používanie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Viac informácií o tom získate od výrobcu alebo pomocou vášho webového prehliadača.

5.5 Používateľ návštevou webovej stránky a používaním niektorých jej funkcií dáva súhlas s ukladaním vyššie uvedených cookies na počítač používateľa a s tým, aby k nim mal prístup správca údajov. Vo všeobecnosti sa súbory cookie ukladajú po dobu 30 dní, ale používateľ môže kedykoľvek požiadať o ich vymazanie a tiež môže pomocou programu prehliadača nastaviť a zabrániť činnosti súvisiacej so súbormi cookie. Upozorňujeme však, že v druhom prípade bez použitia súborov cookie možno nebudete môcť využívať všetky služby webovej stránky.

5.6 tshirtbazar.shop môže obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Nie sme zodpovední za opatrenia na ochranu osobných údajov externých webových stránok, ktoré navštívite prostredníctvom takýchto odkazov! Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov týchto externých webových stránok.6. Administratíva súvisiaca so správou údajov

6.1 Dotknutá osoba sa môže obrátiť na EmlerBt

6.1.1 informácie o správe vašich osobných údajov,

6.1.2 opravu vašich osobných údajov, ako aj

6.1.3 vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov – s výnimkou povinnej správy údajov.

6.2 Na žiadosť dotknutej osoby spoločnosť Emler Bt. poskytuje informácie o údajoch dotknutej osoby, ktoré spravuje alebo spracúva ním poverený spracovateľ údajov, ich zdroj, účel, právny základ, dobu spracúvania údajov, meno a adresu spracovateľa údajov a jeho činnosti súvisiace so spracúvaním údajov a - dotknutá osoba v prípade prenosu Vašich osobných údajov - o právnom základe a príjemcovi prenosu údajov.

6.3 Emler Bt. je povinný poskytnúť informácie písomne ​​na žiadosť dotknutej osoby vo forme zrozumiteľnej verejnosti čo najskôr, najneskôr však do 25 dní od odoslania žiadosti.

6.4 Vyššie uvedené informácie sú bezplatné, ak osoba žiadajúca o informácie ešte nepodala žiadosť o informácie spoločnosti Emler Bt. rovnaký rozsah údajov v bežnom roku. V iných prípadoch možno stanoviť náhradu. Výška náhrady môže byť tiež stanovená v zmluve medzi stranami. Už vyplatená náhrada musí byť vrátená, ak sa s údajmi nakladalo nezákonne alebo žiadosť o informácie viedla k oprave.

6,5 Emler Bt. môže odmietnuť poskytnutie informácií dotknutej osobe len v prípadoch uvedených v Infotv.

6.6 V prípade odmietnutia poskytnutia informácií Emler Bt. písomne ​​oznámi dotknutej osobe, na základe ktorého ustanovenia tohto zákona bolo odmietnutie informácie založené. V prípade odmietnutia poskytnutia informácií prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti právnych prostriedkov nápravy na súde, ako aj o možnosti obrátiť sa na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (ďalej len: úrad).

6.7 Ak osobné údaje nezodpovedajú skutočnosti a osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti má prevádzkovateľ k dispozícii, osobné údaje opraví Emler Bt.

6.8 Osobné údaje musia byť vymazané, ak

6.8.1 manipulácia je nezákonná;

6.8.2 dotknutá osoba - v súlade s Infotv. - žiadosti;

6.8.3 je neúplný alebo nesprávny – a tento stav nie je možné právne napraviť – za predpokladu, že vymazanie nie je vylúčené zo zákona;

6.8.4 skončil účel správy údajov alebo uplynula lehota na uchovávanie údajov stanovená zákonom alebo týmito predpismi;

6.8.5 nariadil to súd alebo orgán.

6.9 V prípade uvedenom v bode 6.8.4 vyššie sa povinnosť výmazu nevzťahuje na osobné údaje, ktorých dátový nosič musí byť uložený v archívnej úschove v zmysle zákona o ochrane archívneho materiálu.

6.10 Namiesto vymazania, Emler Bt. blokuje osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada, alebo ak možno na základe dostupných informácií predpokladať, že výmaz by poškodil oprávnené záujmy dotknutej osoby. Takto uzamknuté osobné údaje je možné spracúvať len dovtedy, kým existuje účel správy údajov, ktorý vylúčil vymazanie osobných údajov.

6.11 Emler Bt. označí osobné údaje, ktoré spravuje, ak dotknutá osoba spochybňuje ich správnosť alebo správnosť, ale nemožno jednoznačne preukázať nesprávnosť alebo nepresnosť sporných osobných údajov.

6.12 Emler Bt. upozorní na opravu, zablokovanie, označenie a vymazanie dotknutú osobu, ako aj všetkých, ktorým boli údaje predtým postúpené za účelom správy údajov. Oznámenie možno vynechať, ak to nepoškodí oprávnené záujmy dotknutej osoby vzhľadom na účel správy údajov.

6.13 Ak Emler Bt. nevyhovie žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie dotknutej osoby, do 25 dní od doručenia žiadosti písomne ​​oznámi vecné a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo výmaz. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, vymazanie alebo zablokovanie prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti právnych prostriedkov nápravy na súde, ako aj o možnosti obrátiť sa na úrad.

6.14 Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov,

6.14.1 ak je spracúvanie alebo prenos osobných údajov nevyhnutné výlučne na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa údajov alebo na presadzovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, príjemcu údajov alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď spracovanie dát;

6.14.2 ak sa osobné údaje používajú alebo preposielajú na účely priameho obchodovania, prieskumov verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; ako aj

6.14.3 v iných prípadoch stanovených zákonom.

6.15 Emler Bt. námietku čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od podania žiadosti prerokuje, rozhodne o jej opodstatnenosti a svoje rozhodnutie písomne ​​oznámi žiadateľovi.

6.16 Ak Emler Bt. zistí, že námietka dotknutej osoby je opodstatnená, ukončí správu údajov - vrátane ďalšieho zhromažďovania a prenosu údajov - a údaje zablokuje a upovedomí všetkých, ktorým boli osobné údaje dotknuté námietkou oznámené námietku a na jej základe prijaté opatrenia. postúpené skôr, a ktorí sú povinní prijať opatrenia na uplatnenie práva na protest.

6.17 Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím Emler Bt., alebo ak Emler Bt. zmešká príslušnú lehotu, dotknutá osoba - do 30 dní od oznámenia rozhodnutia alebo posledného dňa lehoty - informuje Infotv. môže ísť na súd určeným spôsobom.

6.18 Ak príjemca údajov neobdrží údaje potrebné na uplatnenie svojich práv z dôvodu námietky dotknutej osoby, do 15 dní od oznámenia, za účelom prístupu k údajom - Infotv. Spôsobom uvedeným v § 22 – sa môžete obrátiť na súd proti prevádzkovateľovi údajov. Prevádzkovateľ môže dotknutú osobu aj žalovať.

6.19 Ak správca údajov splní 6.16. neoznámi podľa bodu, príjemca údajov môže požiadať prevádzkovateľa o objasnenie okolností súvisiacich so zlyhaním prenosu údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný poskytnúť do 8 dní odo dňa doručenia žiadosti príjemcu údajov tento efekt. V prípade žiadosti o vysvetlenie sa príjemca údajov môže obrátiť na súd proti prevádzkovateľovi do 15 dní od poskytnutia objasnenia, najneskôr však od lehoty. Prevádzkovateľ môže dotknutú osobu aj žalovať.

6,20 Emler Bt. nesmie vymazať údaje dotknutej osoby, ak je správa údajov nariadená zákonom. Údaje však nemožno odovzdať príjemcovi údajov, ak správca údajov súhlasil s námietkou alebo súd preukázal oprávnenosť námietky.

6.21 V prípade domnelého porušenia práv súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov sa každá dotknutá osoba môže obrátiť na príslušný súd, na Hlavný súd v hlavnom meste, alebo začať vyšetrovanie na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií. (predseda: dr. Attila Péterfalvi, 1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

7. Rozsah prístupu k údajom, spracovatelia údajov, prenos údajov:

. Emler Bt. prenáša údaje za účelom plnenia objednávok uskutočnených prostredníctvom e-mailu.

b. Na spracovanie údajov nepoužíva externý procesor.

c. Pre plnenie zmluvy je nevyhnutné, aby užívateľom poskytnuté doručovacie údaje boli odovzdané užívateľom zvolenej logistickej spoločnosti a jeho subdodávateľom. Naši zamestnanci, partneri a poskytovatelia služieb sú pre nás povinní zachovávať mlčanlivosť.

d. Fakturačné údaje poskytnuté používateľom sa prenášajú poskytovateľovi služby, ktorý vystavuje elektronickú faktúru:

Fakturačná aplikácia: Billzone.eu Online Billing System.

Prevádzkovateľ: N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft., 1139 Budapest, Gömb utca 26., www.billzone.eu

e. Okrem vyššie uvedeného prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje tretím stranám. To neplatí pre prípadné zákonom stanovené povinné prenosy údajov, ktoré sa môžu uskutočniť len vo výnimočných prípadoch. Súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, priestupkový orgán, orgán verejnej správy, splnomocnenec pre ochranu osobných údajov alebo iné orgány na základe splnomocnenia zákona sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa za účelom poskytnutia informácií, komunikácie a prenosu údajov. alebo sprístupniť dokumenty. Pred splnením každej oficiálnej žiadosti o údaje správca údajov pri každom jednotlivom údaji skontroluje, či skutočne existuje právny základ na prenos údajov. Emler Bt. sprístupní úradom osobné údaje - ak úrad presne určil účel a rozsah údajov - len v rozsahu a rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na splnenie účelu žiadosti.8. Požiadavky na bezpečnosť údajov:

8.1 Emler Bt., alebo spracovateľ údajov v oblasti svojej činnosti zabezpečuje bezpečnosť údajov a prijíma technické a organizačné opatrenia a vypracúva procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na presadzovanie Infotv. a ďalšie pravidlá ochrany údajov a súkromia.

8.2 Údaje musia byť chránené primeranými opatreniami, najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením v dôsledku zmien v použitej technológii.

8.3 Na ochranu súborov údajov spravovaných elektronicky v rôznych registroch sa musí použiť vhodné technické riešenie, ktoré zabezpečí, že údaje uložené v registroch nebude možné priamo prepojiť a priradiť ich dotknutej osobe – pokiaľ to nepovoľuje zákon.

8.4 Počas automatizovaného spracovania osobných údajov poskytuje správca údajov a spracovateľ údajov ďalšie opatrenia

8.4.1 zabrániť neoprávnenému vstupu údajov;

8.4.2 zamedzenie používania systémov automatického spracovania údajov neoprávnenými osobami pomocou zariadení na prenos údajov;

8.4.3 overiteľnosť a zistiteľnosť, ktorým orgánom boli alebo môžu byť osobné údaje prenesené pomocou zariadenia na prenos údajov;

8.4.4 overiteľnosť a zistiteľnosť, ktoré osobné údaje boli vložené do systémov automatického spracovania údajov, kedy a kým;

8.4.5 obnoviteľnosť inštalovaných systémov v prípade poruchy a

8.4.6 že sa vyhotoví hlásenie o chybách vyskytujúcich sa pri automatizovanom spracovaní.

8.5 Pri definovaní a uplatňovaní opatrení na bezpečnosť údajov musí správca údajov a spracovateľ údajov vždy brať do úvahy najnovší stav techniky. Spomedzi viacerých možných riešení správy údajov treba zvoliť to, ktoré zaisťuje vyššiu úroveň ochrany osobných údajov, pokiaľ by to pre prevádzkovateľa údajov nepredstavovalo neúmerné ťažkosti.9. Údaje poskytovateľa hostingu:

Názov poskytovateľa hostingu: Shopify Inc.

Dostupné na: https://www.shopify.com

Adresa poskytovateľa hostingu:

Shopify Data Processing (USA) Inc.

251 Little Falls Drive

Wilmington, Delaware 19808

Informácie o správe údajov: https://www.shopify.com/legal/privacy

10. Údaje poštového servera:

Názov poštovej služby: Gmail

Názov poskytovateľa služieb: Google LLC

Adresa poskytovateľa služieb:

1600 Amfiteáter Pkwy
Mountain View, Kalifornia 94043

Informácie o správe údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=ZZ

Váš košík

Váš košík je momentálne prázdny.
/sk/collections/all
'>Ak chcete pokračovať v nákupe, kliknite sem.